Grejanje podova hladnjača


Pod ovim podrazumevamo prevenciju od smrzavanja zemljišta ispod poda hladnjače, usled veoma niskih temperatura koje se postižu u komorama hladnjača, a u cilju sprečavanja nastanka jako velikih troškova usled nastanka štete kako na samom objektu hladnjače tako i usled obustave rada hladnjače zbog eventualnih popravki na samom objektu.

     Usled konstantnih veoma niskih temperatura u komorama (-5 do -35°C) termoizolacioni materijali posle određenog vremena neuspevaju da tako dobro zaštite zemljište od smtzavanja tj. prodora niske temperature. Zemljište ispod hladnjače počinje da mrzne i da usled smrzavanja izdiže pod hladnjače i on puca, što dovodi ožtećenja na samoj hladnjači i onemogućava korišćenje. Na taj način osim materijalne štete na samoj hladnjači dolazi i do gubitaka usled moranja zaustavljanja proizvodnje tj. rada hladnjače u cilju saniranja nastale štete.

Struktura poda minusne komore